Praca w Szwecji

Jak skutecznie szukać pracy w Szwecji?

Podczas rekrutacji pracodawca wymaga przynajmniej podstawowej znajomości języka szwedzkiego. Warto więc wcześniej pomyśleć o kursie językowym. W przypadku pracy fizycznej decydują głównie posiadane umiejętności. Do wykonywania niektórych zawodów, jak np. elektryk, wymagane są jednak odpowiednie certyfikaty szwedzkie lub europejskie. Przydatne będą także dyplomy, świadectwa oraz wszelkie dokumenty przetłumaczone na język szwedzki lub angielski, potwierdzające zdobyte kwalifikacje i umiejętności. Dobrze przygotowane CV jest kluczem do znalezienia pracy. Pracodawcy zwracają szczególną uwagę na zakres obowiązków, jaki dana osoba wykonywała pracując na poprzednich stanowiskach oraz kwalifikacje i umiejętności, które mogą być przydatne do wykonywania określonego zawodu.

Popularnym sposobem szukania pracy jest internet. Swoje usługi w tym zakresie oferuje wiele portali internetowych, skierowanych do ludzi poszukujących zatrudnienia praktycznie we wszystkich branżach i na wszystkich stanowiskach. Większość agencji rekrutujących pracowników można znaleźć na stronie www.eniro.se pod hasłem: Bemanningsföretag. Bardzo pomocne w znalezieniu zatrudnienia są zarówno państwowy urząd zatrudnienia Arbetsförmedlingen, jak i prywatne agencje pośrednictwa pracy. Na stronie internetowej Arbetsförmedlingen (odpowiednik polskiego Urzędu Pracy) www.ams.se znaleźć można wiele przydatnych informacji oraz bank ofert pracy (Platsbanken). Oferty pracy są pogrupowane według sektora, zawodu i położenia geograficznego.

Jak sprawdzić wiarygodność firmy lub pośrednika?

Zaleca się dołożenie należytej staranności i sprawdzenie potencjalnego pracodawcy lub kontrachenta. Z praktyki urzędów konsularnych RP w Szwecji okazuje się, że referencje wystawione przez znajomych nie zawsze sprawdzają się w rzeczywistości. Aby skontrolować czy dany pracodawca, zleceniodawca lub pośrednik pracy są zarejestrowani jako legalne podmioty gospodarcze, możemy skorzystać z następującej strony internetowej: www.bolagsverket.se. Jest to odpowiednik polskiego KRS-u. Znajdziemy tam rejestr wszystkich szwedzkich firm (Näringslivsregistret). Po wpisaniu nazwy lub numeru organizacyjnego firmy sprawdzamy, czy dana firma jest zarejestrowana w Szwecji i jaka jest jej forma prawna. Jeśli dana firma nie posiada wpisu to znaczy, że po prostu legalnie nie istnieje. Obok nazwy firmy występują skróty oznaczające formę prawną firmy.

AB (Aktiebolaget) – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
KB (Kommanditbolaget) – spółka komandytowa.
HB (Handelbolaget) – spółka dwuosobowa bez ograniczonej odpowiedzialności.
E – firma jednoosobowa bez ograniczonej odpowiedzialności.

W praktyce jednak każda duża firma lub pośrednictwo zarejestrowane jest jako AB (Aktiebolaget). Niestety, poza faktem legalnego funkcjonowania firmy nie możemy nigdzie sprawdzić uczciwości pracodawcy. Dlatego należy zwrócić szczególną uwagę na inne fakty, np. czy pracodawca umówił się na pierwsze spotkanie w siedzibie firmy lub co ważniejsze, proponuje podpisanie umowy o pracę na piśmie. Jeśli nie, powinniśmy być bardziej podejrzliwi.

Każda działalność gospodarcza ma odpowiedni numer rejestracyjny. Legalnie działająca firma nie będzie się obawiać okazania go. Uczciwość firmy, a także osoby prywatnej można sprawdzić w urzędzie komornika (Kronofogden) na stronie www.kronofogden.se lub pod numerem: 0771 73 73 00. W celu uzyskania informacji czy dana firma lub osoba ma niespłacone długi, należy znać tylko jej numer organizacyjny lub personalny.

Rozliczenia podatkowe w Szwecji

Wszyscy, którzy uzyskują przychody w Szwecji, muszą złożyć deklarację w następnym roku dochodowym. Za bieżący rok dochodowy przyjmuje się ten rok, w którym są uzyskane dochody. Jest on naliczany od 1 stycznia do 31 grudnia. Osoby fizyczne mogą być opodatkowane od dochodów z pracy najemnej lub prowadzenia własnej działalności. Odprowadzaniem podatku od osób zatrudnionych zajmuje się pracodawca. Jeśli prowadzisz własną działalność i uzyskujesz dochód w Szwecji musisz sam rozliczyć się ze Skatteverket (odpowiednik polskiego Urzędu Skarbowego). W styczniu wszyscy pracujący otrzymują wykaz z przychodów uzyskanych w ubiegłym roku. Pracodawca ma obowiązek wysłać go do pracownika i do Urzędu Skarbowego.

Na początku kwietnia Skatteverket wysyła deklarację podatkową (Inkomstdeklaration). Formularz jest w dużym stopniu wypełniony przez Skatteverket. Jest tam również szacunkowe wyliczenie wysokości podatku na podstawie danych o dochodach. Warto sprawdzić wpisane tam kwoty i ewentualnie uzupełnić o przysługujące odpisy np. z tytułu prowadzenia podwójnego gospodarstwa domowego (jeżeli reszta rodziny nadal mieszka w Polsce) lub kosztów kredytów zaciągniętych w Polsce. Deklarację podatkową należy złożyć w Urzędzie Skarbowym najczęściej do pierwszego poniedziałku w maju. Dokładna data wyznaczana jest na początku każdego roku. Najpóźniej w połowie września większość osób, które złożyły deklarację podatkową, otrzymuje decyzję o ostatecznym wymiarze podatku. Jeśli zapłaciliśmy za dużo, otrzymujemy zwrot nadpłaconego podatku.

Prawo pracy

Szwedzkie prawo pracy oparte jest na umowach zbiorowych między pracodawcami a związkami zawodowymi. W Szwecji nie ma prawnie ustalonej pensji minimalnej, ponieważ zakłada się, że umowa zbiorowa określa odpowiednią stawkę minimalną za daną pracę. W odróżnieniu od polskiego ustawodawstwa w Szwecji nie ma jednolitego kodeksu pracy.

Kasa bezrobocia

Większość kas bezrobocia istniejących dzisiaj w Szwecji została utworzona przez organizacje związków zawodowych. O tym, do której kasy bezrobocia pracownik ma prawo należeć, decyduje rodzaj i zakres jego pracy. Uzupełnieniem do tradycyjnych kas bezrobocia jest niezależna od innych organizacji kasa bezrobocia ALFA (Alfa-kassan). Należeć do niej mogą zarówno pracownicy, jak i pracodawcy. Jest ona otwarta dla wszystkich zawodów występujących na rynku pracy. Głównym zadaniem kas bezrobocia jest administrowanie wypłat świadczeń z tytułu bezrobocia zgodnie z prawem o ubezpieczeniu od bezrobocia (Lag om arbetslöshetsförsäkring). Wypłaty otrzymują członkowie kas bezrobocia. Świadczenia są wypłacane maksymalnie za 5 dni w tygodniu.

Wysokość wypłaty miesięcznej z tytułu bezrobocia oblicza się na podstawie dochodów uzyskanych w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed utratą pracy. Stawka dzienna wynosi 80 procent wcześniejszej pensji pracownika. Aby uzyskać prawo do świadczeń opartych o wcześniejsze zarobki, należy być członkiem kasy bezrobocia przez okres co najmniej 12 miesięcy. Ten, kto nie spełnia tego warunku może otrzymać tzw. kwotę podstawową. Okres wypłat świadczeń z tytułu bezrobocia wynosi 300 dni, za wyjątkiem pierwszych 5 tzw. karencyjnych, które nie są płatne. Pracownicy posiadający niepełnoletnie dzieci mogą uzyskać przedłużenie okresu wypłat o 150 dni. Od 201 dnia stawka dzienna jest obniżona do 70 procent wcześniejszej pensji.