Pierwsze kroki

Przebywając na terytorium Szwecji, należy mieć na uwadze, iż w pełni podlega się miejscowym przepisom prawa cywilnego, karnego i administracyjnego oraz podatkowego.

Nieświadomość tego może być przyczyną poważnych komplikacji. Obywatel obcy przebywający w Szwecji, nie tylko ponosi przewidziane tutejszym prawem konsekwencje drobnych wykroczeń lecz także, w przypadku popełnienia czynu karalnego będzie sądzony przed szwedzkim sądem na podstawie tutejszego prawa, zaś ewentualną karę będzie odbywać w miejscowym więzieniu. Lokalne przepisy będą miały również zastosowanie w sprawach regulowanych prawem cywilnym – np. w zakresie stosunków pomiędzy rodzicami i dziećmi zamieszkałymi na terytorium Swecji. W uzasadnionych miejscowym prawem przypadkach szwedzkie sądy i instytucje mają prawo ingerować w te relacje, o ile stwierdzą zagrożenie dobra dziecka. Fakt, iż rodzice i dziecko są polskimi obywatelami nie odgrywa decydującej roli – kluczowe jest zamieszkiwanie na terytorium Szwecji. W skrajnym przypadku możliwe jest np. czasowe ograniczenie przez miejscowy sąd prawa do opieki nad dzieckiem, odebranie dziecka rodzicom i skierowanie go do rodziny zastępczej.

Jako obywatel UE posiadasz prawo do nauki i pracy w Szwecji. To samo dotyczy członków Twojej rodziny, którzy to prawo nabywają automatycznie. Jeżeli zdecydujesz się jednak zostać/ pracować w Szwecji dłużej niż 3 miesiące, musisz zarejestrować się w Migrationsverket (szwedzki Urząd Migracyjny). Obowiązek ten nie dotyczy osób, które pracują w Szwecji okresowo, posiadają stałe zameldowanie w Polsce i wracają do Polski minimum jeden raz w tygodniu.

Rejestracja pobytu dla pracowników lub właścicieli firm

Wraz ze zgłoszeniem należy przesłać kopię ważnego paszportu lub dowodu osobistego oraz załączyć kopię dokumentu potwierdzającego to, że: </strong

1. Jesteś pracownikiem

Wówczas należy także dołączyć umowę o pracę (Anställningsbevis), w której powinny być uwzględnione: numer org. firmy, nazwa firmy, dokładny adres, osoba kontaktowa i telefon kontaktowy, a także wykonywany zakres obowiązków i wymiar czasu pracy.

Ważne aby wystawiony dokument był podpisany przez pracodawcę.

2. Zamierzasz otworzyć własną firmę

Jeśli planujesz założenie firmy, powinieneś wykazać dokumenty ukazujące proces przygotowania do jej założenia, tj. wypełnione blankiety do Bolagetsverket (odpowiednik polskiego Urzędu Rejestracji Spółek) i Skatteverket (odpowiednik polskiego Urzędu Skarbowego), kontrakt na wynajem lokalu, zakup materiałów, rachunki za zakupiony materiał. Dobrze jest dołączyć także dokument potwierdzający Twoje doświadczenie zawodowe w określonej branży, itp. Natomiast jeśli jesteś specjalistą w określonej dziedzinie, chcesz pracować jako freelancer/konsultant i założyć firmę jednoosobową, powinieneś wysłać dokumenty/dyplomy, kopie przetłumaczonych wcześniejszych umów o prace, które uwiarygodniają Twoje kompetencje. Jeżeli wysłane materiały okażą się niewystarczające, Migrationsverket skontaktuje się z Tobą z prośbą o ich uzupełnienie.

Rejestracja pobytu w Szwecji dla osób posiadających własne środki finansowe.

Jeśli posiadasz wystarczajęce środki finansowe, by utrzymać siebie lub/i swoja rodzinę, to jako obywatel UE masz prawo do pobytu w Szwecji. Oznacza to, że masz prawo do osiedlenia się w Szwecji. Masz też prawo do tego, by rozpocząć naukę lub pracę. Jeśli jednak przebywasz w Szwecji dłużej niż 3 miesiące, musisz zarejestrować swoją obecność w Szwecji.

Wraz z wnioskiem należy wówczas załączyć:
  • dokument potwierdzający, że dysponujesz wystarczającymi środkami finansowymi, by utrzymać siebie lub/i rodzinę (wykaz z konta, wysokość emerytury, itp.).
  • kopię ważnego ubezpieczenia zdrowotnego, które jest respektowane w Szwecji.

Decyzje o przyznaniu pozwolenia na pobyt podejmowane są w ciągu kilku tygodni od daty złożenia wniosku (w okresie letnim okres oczekiwania może być dłuższy). Potwierdzenie rejestracji zostaje wysłane na podany we wniosku adres szwedzki. Dokument ważny jest tak długo, jak długo pracujesz/uczysz się w Szwecji. Jeśli przebywasz tu więcej niż 5 lat, automatycznie nabywasz prawo do stałego pobytu. Jeśli potrzebne Ci będzie pisemne potwierdzenie o stałym pobycie, możesz o nie wystąpić do Migrationsverket.

Jak uzyskać szwedzki numer personalny?

Jeśli zamierzasz przeprowadzić się do Szwecji, uczyć się bądź pracować w tym kraju, powinieneś obowiązkowo wystąpić o przyznanie Personnummer, który jest szwedzkim odpowiednikiem polskiego numeru PESEL. W tym celu należy odwiedzić najbliższy oddział Skatteverket (odpowiednik polskiego Urzędu Skarbowego).

Do rejestracji niezbędne będą:
  • ważny paszport lub dowód osobisty
  • dokument potwierdzający rejestrację w Migrationsverket wraz z dokumentami uprawniającymi do pobytu dłuższego niż 3 miesiące, np. kopia umowy o pracę lub zaświadczenie o podjęciu nauki, itp.
  • zaświadczenia pokrewieństwa, jeśli jest się członkiem rodziny osoby posiadającej personummer, np. kopia aktu małżeństwa
  • dokument potwierdzający stan cywilny
  • jeśli posiadasz dzieci, to kopie ich aktów urodzenia