ID 06 – Personalliggare i byggbranschen

Du som bedriver byggverksamhet måste enligt lag föra en elektronisk personalliggare. En personalliggare är en förteckning över vilka som är verksamma på byggarbetsplatsen och när de har börjat och slutat varje arbetspass. Det innebär att du varje dag måste anteckna i personalliggaren vilka som arbetar på din byggarbetsplats.
Syftet med personalliggare är att motverka svartarbete och främja en sundare konkurrens i byggbranschen.
Skatteverket gör besök
Skatteverket får besöka en byggarbetsplats för att kontrollera att de som utför arbete där finns antecknade i personalliggaren. Personalliggaren ska finnas tillgänglig vid besöket. Vid besöket får Skatteverket kontrollera identiteten hos dem som utför arbete på byggarbetsplatsen. Skatteverket får ta ut en kontrollavgift om du inte fört personalliggare. Vi kan även ta ut en avgift om personalliggaren inte är förd på rätt sätt eller om den inte finns tillgänglig vid besöket. Kontrollavgiften är 12 500 kronor plus 2 500 kronor för varje person som inte är upptagen i liggaren men som bedöms vara verksam i rörelsen. Kontrollavgiften är 25 000 kronor om byggherren (eller den som tagit över ansvaret för personalliggaren) inte har anmält när byggverksamheten ska påbörjas och var den ska bedrivas. Om inte byggherren (eller den som tagit över ansvaret för personalliggaren) tillhandahåller utrustning så att en personalliggare kan föras är kontrollavgiften 12 500 kronor.
Skatteverket bedömer vilka som är verksamma, men du kan begära omprövning eller överklaga ett beslut om kontrollavgift om du tycker att vi bedömt fel.
Befrielse från kontrollavgift inom byggbranschen
Om endast en person skulle varit inregistrerad i personalliggaren och någon inloggning inte har gjorts finns grund för att ta ut en kontrollavgift med 15 000 kronor
Det här består kontrollavgiften 15 000 kronor av:
• 2 500 kronor för att en person inte är inregistrerad.
• 12 500 kronor för att personalliggaren inte har förts den aktuella dagen.
Du blir befriad från kontrollavgiften på 12 500 kronor om endast en person skulle ha varit registrerad i personalliggaren och inte har loggat in. I dessa fall tar Skatteverket ut en kontrollavgift på 2 500 kronor.
Detta tillämpas när det gäller överträdelser inom byggbranschen. Det på grund av de speciella förhållandena som råder inom den här branschen.
När det gäller andra överträdelser om 12 500 kronor (alternativt 25 000 kronor) ska någon generell befrielse från kontrollavgiften inte medges.
För tidigare beslut har Skatteverket för avsikt att kontakta berörda företag och medge befrielse från kontrollavgiften om 12 500 kronor (eller 25 000 kronor).
Reglerna kan innebära skyldigheter för såväl svenska som utländska byggherrar och entreprenörer vid byggverksamhet i Sverige.
Elektroniska personalliggare kräver ny utrustning
Elektroniska personalliggare kan kräva komplexa tekniska system som måste anpassas efter användarnas behov. Det finns inget krav på certifiering av systemet utan val av system kan göras utifrån de som erbjuds på marknaden. Det är dock viktigt att se till att systemet tillhandahåller en elektronisk personalliggare som uppfyller de krav som framgår av 9 kap 5 § skatteförfarandeförordningen (2011:1261) och Skatteverkets föreskrifter SKVFS 2015:6.
Källa: www.skatteverket.se