Finansiera starten

Finansiera starten och finansieringsformer
Under den första tiden innan försäljningen har kommit igång behöver du ett startkapital. I första hand är det företagets ägare som ska bära den ekonomiska risken genom att satsa egna medel. Storleken på den egna insatsen är ofta helt avgörande. Om du inte kan finansiera starten med egna pengar måste du vända dig till en finansiär. Formerna och villkoren för finansiering skiljer sig åt, men kan normalt delas in i: banklån, riskkapital, affärsänglar, offntlig finansiering, crowdfunding.
Egna medel
Det kan ta lite tid innan du får inkomster från företaget medan räkningarna fortsätter att komma som vanligt. Därför är det viktigt att du klarar av den första tiden med små eller inga inkomster. Det kan du göra genom att använda sparat kapital, skaffa ett extra jobb eller jobba kvar i din gamla anställning medan du startar ditt företag, kanske på.
Fundera på vad som är bäst för dig och ditt företag
När du väljer en viss typ av finansiering för ditt företag, oavsett om det gäller intern eller extern finansiering, bör du fundera över olika alternativ och vilka konsekvenser det blir för ditt företag. Väljer du att ta in externt kapital kan det innebära att ditt eget inflytande i företaget och dess verksamhet blir mindre. Alla lån ska betalas tillbaka. Att ställa säkerheter till långivaren innebär alltid att du tar en risk med företagets ekonomi eller med din egen privata ekonomi. Finansiärer ställer ofta mycket höga krav på din ansökan och rapporteringen av hur pengarna har använts.
Avdrag för investeringar
Personer som satsar kapital i aktiebolag och ekonomiska föreningar har möjlighet att göra så kallat investeraravdrag med halva beloppet som satsas, dock högst med 650 000 kr.
Banklån
Det kostar att låna pengar
Ett lån innebär att du ingår ett avtal med banken. Banken kräver amorteringar (återbetalning) på lån och andra krediter. Långivaren vill även ha betalt för att låna ut pengar. Du betalar därför löpande ränta och i många fall även en expeditionsavgift varje gång du betalar av på ditt lån. På kontokrediter tillkommer en avgift för att du får rätten att disponera upp till ett visst belopp.
Krav
När du ansöker om lån hos banken måste du kunna presentera företagets affärsplan och budget. Det krävs för att banken ska kunna bedöma vilken risk lånet innebär för banken.
Banken gör en helhetsbedömning
Från bankens sida är det viktigt med förtroendet för dig som kund och en bedömning av din förmåga att betala tillbaka lånet. Din privatekonomi kan påverka dina chanser att få ett bra lån. Jobba även igenom din affärsplan så du har en bra grund att stå på när du ska presentera ditt företag.
Om du får avslag
Det finns ingen anledning att ge upp dina försök att få krediter om du skulle få avslag första gången. Ta alltid reda på anledningen till avslaget. Försök att utvärdera långivarens motivering. Finns det brister du kan åtgärda? Du kanske kan förbättra din affärsplan. Finns det någon möjlighet att lämna ytterligare säkerheter eller kan du minska lånebeloppet? Du kan också vända dig till andra långivare. Det lönar sig att prata med flera banker eftersom olika banker gör olika bedömningar och erbjuder olika villkor.
Företagslån via Almi
Genom Almi kan du ansöka om Företagslån, som tillsammans med egen finansiering eller banklån kan ge tillgång till mer kapital. Företagslån vänder sig till företag med upp till 250 anställda och det finns ingen övre gräns för lånebelopp. Utgångspunkten är att en annan medfinansiär ska finnas med.
Mikrolån via Almi
Mikrolånet är anpassat till företagare med mindre kapitalbehov. Till skillnad från företagslånet behövs ingen medfinansiär till mikrolånet. Almi kan låna ut upp till 100 procent av kapitalbehovet upp till 200 000 kronor med begränsad säkerhet.
Uppstartslån via Marginalen Bank och NyföretagarCentrum
Uppstartslånet via Marginalen Bank och NyföretagarCentrum är anpassat till nyföretagare med mindre kapitalbehov. Lånet är upp till 250 000 kronor med begränsad säkerhet och med en fast ränterabatt. För att kunna söka behöver du genomgå rådgivning hos NyföretagarCentrum. Den är kostnadsfri och rådgivare finns på 200 orter i Sverige. Lånen möjliggörs genom en garanti från Europeiska Investeringsfonden.
Sök information om bankkontor i Sverige
Bankplatser i Sverige är en informationstjänst där du kan söka uppgifter om bankkontor i Sverige. Gå till Bankplatser i Sveriges webbplats.
Riskkapital
Riskkapital är en insats som en finansiär gör i ditt företag för att i framtiden kunna få avkastning på insatsen. Genom att satsa pengar i företaget tar riskkapitalister en större risk än andra finansiärer som till exempel banker och andra långivare, därav namnet riskkapital. Gemensamt för allt riskkapital är att hela eller delar av kapitalet kan gå förlorat om inte företaget utvecklas som planerat.
När passar riskkapital?
Riskkapital placeras normalt bara i aktiebolag eftersom själva poängen med investeringen från investerarens (riskkapitalistens) sida är att riskkapitalistens aktier eller andra rättigheter i företaget ökar i värde. Riskkapital är lämpligt för speciellt riskfyllda företag/projekt med hög tillväxtpotential och goda vinstmöjligheter. Riskkapital förutsätter också att investeraren engagerar sig aktivt i företaget, till exempel genom en plats i styrelsen. Investeringen brukar också vara tidsbegränsad. Investeraren kan ha som målsättning att inom tre till fem år sälja sitt aktieinnehav.
När är riskkapital aktuellt för företaget?
Investeraren går in i olika skeden i företagets utveckling, men främst just innan företaget startar eller när det precis har kommit igång. Kapital som satsas i ett mycket tidigt skede brukar kallas såddkapital. Det är pengar som förmedlas till innovatörer eller entreprenörer innan företaget har etablerats. Syftet kan vara att utvärdera eller utveckla ett koncept eller en idé som kan utvecklas till lönsamma varor eller tjänster. När företaget sedan väl har kommit igång brukar entreprenören behöva mer kapital för att växa. Det är då vanligt att man tar in riskkapitalister som vill satsa på företagets framtida utveckling.
Affärsänglar
Affärsänglar är privatpersoner som satsar pengar och kunskap i nystartade, växande företag. Du som företagare kan via affärsängeln få tillgång till kapital, kompetens och nyttiga kontakter. En affärsängel har ofta själv erfarenhet av att driva företag. Hen har också tid, stort engagemang och kapital att satsa i nya, lovande affärsidéer i snabbväxande branscher. Affärsängeln vill samtidigt få god avkastning på sin investering och är därför beredd att genom eget arbete bidra till att företaget utvecklas.
Ett komplement till riskkapital
Affärsänglar fungerar ofta som ett komplement till riskkapitalister och oftast handlar det om mindre summor än riskkapitalisterna kan bidra med. Istället förekommer ofta affärsänglarna tidigare i processen än vad riskkapitalister gör. Till viss del beror det på att privata investerare ofta kan ta snabbare investeringsbeslut eftersom de investerar betydligt lägre belopp och förenar sin investering med personliga intressen. Men affärsänglar kan såklart bli aktuella även i andra skeden av företagets livscykel. Även tillsammans med riskkapitalister.
Branschens betydelse
I klassiska branscher som tillverkningsindustrin är vanliga banklån fortfarande vanligast. Men när det kommer till exempelvis utveckling inom IT så är det vanligt med affärsänglar och riskkapitalister som går in i tidigt skede. Affärsänglar är till skillnad mot banker aktiva investerare och håller sig därför oftast till den bransch de själva är eller har varit verksamma i.
Hur kommer du i kontakt med affärsänglar?
Under senare år har det bildats ett flertal nätverk med affärsänglar. Nätverkens uppgift är att föra samman entreprenörer med affärsänglar och att hjälpa till med rådgivning. Du kan komma i kontakt med affärsängelsnätverk via Connect Sverige. Läs mer på Connect Sveriges webbplats
Hitta offentlig finansiering
Här hittar du information om offentliga finansieringsmöjligheter uppdelade i fyra områden. Beroende på i vilket skede ditt företag befinner sig ser behovet och möjligheterna till finansiering lite olika ut. Här går vi igenom allt från finansiering vid start av ett företag till rådgivning och finansiering när du vill ta steget till den internationella marknaden. Välj område utifrån det som bäst passar ditt behov.
Finansiering vid start
För dig som är på gång att starta ett företag och behöver komplettera din finansiering.
Produktutveckling och innovation
Här hittar du aktörer som hjälper dig med finansiering om du ska utveckla en vara eller en tjänst.
Investera för tillväxt
Är ditt företag inne i en tillväxtfas och behöver kapital för investeringar kan du söka medfinansiering i form av lån, bidrag eller riskkapital.
Export och internationell etablering
Du som vill komma ut på en internationell marknad kan få hjälp med finansiering, information och rådgivning.
Crowdfunding
Crowdfunding är en investeringsform som blivit allt vanligare de senaste åren. Crowdfunding kan vara ett bra sätt att pröva efterfrågan av din produkt. Är intresset stort kan det tala för att produkten även kommer att fungera bra på marknaden när den väl är framtagen.
Vad är crowdfunding?
Crowdfunding innebär att en stor grupp individer med små summor hjälper till att finansiera en verksamhet, istället för att en eller ett fåtal investerare bidrar med en större summa. Insamlingen sker via crowdfunding-webbplatser och många gånger är investerarna okända för företagaren.
Hur fungerar crowdfunding?
I korthet bygger crowdfunding på att företagaren på en crowdfunding-webbplats kan presentera en affärsidé och söka ekonomiskt stöd från privatpersoner och företag. Webbplatsen fungerar lite som en anslagstavla där många olika affärsidéer presenteras samtidigt. Uppläggets utformning kan se olika ut, vissa företagare efterfrågar rena donationer, andra erbjuder förmåner i utbyte mot en fast investeringssumma. Det är också vanligt att kunden ges möjlighet att förbeställa produkten mot förskottsbetalning. På så sätt samlar företagaren ihop kapital för att genomföra affärsidén, och kunden får produkten vid första möjliga tillfälle. I många fall sätter företagaren upp ett investeringsmål som ska vara uppfyllt för att idén ska bli verklighet.
Källa: www.verksamt.se