Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Przedsiębiorców POLKRONA

Zarząd Stowarzyszenia Polkrona z siedzibą w Malmö, działając na podstawie stosownych przepisów prawa szwedzkiego i Statutu Stowarzyszenia, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Polkrona na dzień 8 listopada 2022 r. na godz. 17.00 w Kockum Fritid przy ulicy Västra Varvsgatan 8 w Malmö.

Porządek obrad:
(tłumaczenie ze szwedzkiego)

  1.  Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2.  Wybór Przewodniczącego i sekretarza Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz dwóch osób justujących protokół oraz liczących głosy.
  3.  Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4.  Podjęcie Uchwały o połączeniu Stowarzyszenia Polkrona ze Szwedzko-Polską Izbą Gospodarczą z siedzibą w Sztokholmie poprzez rozwiązanie Stowarzyszenia zgodnie z §10 Statutu i poprzez propozycję przystąpienia członków Stowarzyszenia do Szwedzko-Polskiej Izby Gospodarczej (formalnie Svensk-Polska Handelskammaren).
  5.  Przyjęcie informacji o planach Zarządu dotyczących przeznaczenia, zgodnie z §10 Statutu, pozostałego majątku spółki na cele charytatywne.
  6.  Zakończenie obrad.

Komentarz: Spotkanie będzie się składało z dwóch części – z częsci nieoficjalnej i z formalnego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków. Podczas częsci nieoficjalnej nastąpi prezentacja Szwedzko-Polskiej Izby Gospodarczej (Svensk-Polska Handelskammaren) oraz motywów połaczenia po czym bedzie miała miejsce sesja pytań i odpowiedzi. Na formalnym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będzie obowiązywał powyższy porządek obrad. Zarząd chce zwrócić uwage na to że uchwała według punktu 5 porzadku obrad zgodnie z §19 Statutu zapadnie jednomyślnie poprzez aklamację lub, jeżeli pojawi się taki wniosek, poprzez głosowanie jawne. Obowiązywać będą w takim wypadku m. in. zapisy w §10 oraz w §17 Statutu.

Zarząd prosi również o zwrócenie uwagi na to że §10 Statutu wymaga aby uchwała według punktu 5 porządku obrad została podjęta na dwóch kolejnych zebraniach, z odstępen co najmniej miesiąca, z których jedno musi być Walnym Zgromadzeniem. Zarząd zawiadomi członków o terminie Walnego Zgromadzenia na początku r. 2023.

Serdecznie zapraszamy!

Leave a comment