Raporty ekonomiczne

Co to jest raport bilansowy (balansrapport)

  

Raport bilansowy pokazuje aktywa i pasywa firmy w określonym czasie.

 

Raport bilansowy wraz z rachunkiem zysków i strat jest jednym z najważniejszych raportów w firmie. Raport bilansowy składa się częściowo z aktywów firmy (klasa konta 1), a częściowo z kapitału własnego i pasywów firmy (klasa konta 2). Wartość aktywów jest zawsze równa kapitałowi własnemu plus pasywa, stąd nazwa bilansu.

Raport pokazuje saldo otwarcia okresu (ile znajduje się na danym koncie na początku okresu), zmianę okresu (zwaną również sumowaniem) oraz saldo końcowe. Bilans otwarcia plus/minus zmiana okresu jest zatem równa saldzie zamknięcia.

 

Co to jest rachunek zysków i strat (resultatrapport)

 

Rachunek zysków i strat jest raportem o przychodach i wydatkach firmy. Różnica między przychodami a wydatkami za dany okres to zysk firmy.

 

Rachunek zysków i strat pokazuje przychody firmy (klasa konta 3) i wydatki (klasa konta 4-8). Rachunek dochodów może odnosić się do dowolnego okresu lub czasu, który wybrałeś do studiowania, w porównaniu z zestawieniem dochodów, które zawsze odnosi się do rocznych sprawozdań finansowych.

Jeżeli przychody przewyższają koszty, firma ma pozytywny wynik za badany okres, co oznacza, że ​​osiągnęła zysk. Jeżeli koszty przewyższają dochód, firma ma ujemny wynik za dany okres i zamiast tego poniosła stratę.

Na koniec roku podatkowego wynik w postaci zysku lub straty przenoszony jest w bilansie na kapitał własny. Jeśli firma osiąga zysk, należy go zaksięgować jako koszt w rachunku zysków i strat oraz jako zwiększone zobowiązanie w bilansie. Jeśli zamiast tego poniesiesz stratę, zostanie ona zaksięgowana jako dochód w rachunku zysków i strat oraz jako zmniejszony dług w bilansie. Może się wydawać, że jest odwrotnie, ale należy pamiętać, że zyski spółki są postrzegane jako dług wobec akcjonariuszy i odwrotnie.

 

https://www.fortnox.se/fortnox-foretagsguide/ekonomisk-ordlista/balansrapport/

 

Leave a comment