Goodwill czyli wartość reputacji firmy

Goodwill to wartość reputacji firmy. Goodwill jest wartością niematerialną
Wartość firmy należy do wartości niematerialnych spółki o nieokreślonym okresie użytkowania i składa się między innymi z reputacji, znaków towarowych i bazy klientów. W prostych słowach można wyjaśnić, że jest to wartość, która przekracza zaksięgowaną wartość firmy.

Jeśli firma ma dobrą reputację, jest wyceniana wyżej niż faktyczny kapitał w niej posiadany. W przypadku sprzedaży wartość firmy stanowi zatem bardzo istotną różnicę między wartością netto firmy, tj. Aktywami spółki pomniejszonymi o koszty, a tym, co płaci kupujący.

Badwill jest przeciwieństwem goodwill
W przypadkach, gdy firma jest wyceniana niżej z powodu złej reputacji, negatywnej opinii klientów lub tym podobnych, nazywa się to badwill. Dzieje się tak przede wszystkim, gdy inwestor lub akcjonariusz spółki dowie się, że dane przedsiębiorstwo nie działało zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami rachunkowości. Badwill może prowadzić do zmniejszenia przychodów, zmniejszenia bazy klientów, a przede wszystkim do obniżenia zaufania do firmy, a tym samym do obniżenia reputacji.