Årsredovisning – Raport roczny

Raport roczny to zestawienie zamknięcia księgi  rachunkowej i zarządzania firmy za dany rok podatkowy.

Wszystkie spółki szwedzkie, niektóre spółki handlowe i stowarzyszenia ekonomiczne muszą, zgodnie z prawem, zestawiać swój rok podatkowy w rocznym raporcie podanym do wiadomości publicznej.

 

Części raportu rocznego

Roczne sprawozdanie składa się z bilansu, rachunku zysków i strat, notatek i sprawozdania zarządu.

* Bilans przedstawia sytuację finansową firmy, aktywa, kapitał i zobowiązania w określonym czasie, często w ostatnim dniu roku obrotowego.

* Rachunek zysków i strat pokazuje dochody firmy poprzez podsumowanie jej przychodów i wydatków w ciągu roku obrotowego.

* Noty to informacje o tym, na przykład, jak wyceniono aktywa i pasywa, w jaki sposób dokonano amortyzacji i odpisów oraz jaka była wartość nabycia dla tych amortyzacji, ilość zatrudnionych w firmie

* Sprawozdanie Zarządu jest przeglądem wyników, działalności i pozycji firmy, jej rozwój i znaczące wydarzenia.

 

Kiedy należy złożyć raport roczny?

Raport roczny należy złożyć nie później niż siedem miesięcy po zakończeniu roku podatkowego,a więc jeśli rok podatkowy kończy się 31 grudnia, to ostatni termin złożenia to 31 lipca. Szwedzki Urząd Rejestracji Spółek nie ma prawnych możliwości odroczenia, więc musisz złożyć wniosek na czas. Jeśli jednak ostatni dzień przypada w dzień ustawowo wolny od pracy, należy złożyć sprawozdanie roczne w następny dzień roboczy.

 

Opłaty za opóźnienia 

Jeśli nie złożysz raportu rocznego w terminie, firma będzie musiała zapłacić opłaty za zwłokę oraz ryzykuje likwidacją spółki. Brak przedstawienia rocznego raportu w terminie może być również naruszeniem zasad rachunkowości, za które zarząd i dyrektor generalny mogą zostać ukarani.

 

Ile wynoszą opłaty za opóźnienie?

Spółka musi uiścić opłatę za zwłokę, jeśli nie wyśle pełnego raportu rocznego nie później niż siedem miesięcy po zakończeniu roku obrotowego.

 

Firma może być zmuszona do uiszczenia łącznie trzech opłat za zwłokę:

1. Nawet w przypadku jednodniowego opóźnienia prywatne spółki muszą uiścić opłatę za opóźnienie w wysokości 5000 SEK

2. Firma musi uiścić dodatkową opłatę w wysokości 5000 SEK za opóźnienie, jeśli nie przedłożysz nam raportu rocznego w ciągu następnych dwóch miesięcy.

3. Jeśli opóźnienie będzie trwać przez kolejne dwa miesiące, firma musi zapłacić opłatę za opóźnienie w wysokości 10 000 SEK

 

https://bolagsverket.se/ff/foretagsformer/aktiebolag/arsredovisning

Leave a comment